آقای عبدی چرا بزرگ نمي شوی؟
اين که مي گويند "الناس علي دين ملوکهم" حرف بي ربطي نيست، دست کم ما ايراني ها که از همين جمله ی عربي بيشتر از خود عرب ها تبعيت مي کنيم. عباس عبدی که چپ و راست در حوزه ی سياسي نظريه مي دهد و تا به حال 27 سال است که همه دارند از آن بچه بازی اشغال سفارت شان گرفتاری مي کشند همين که اسم و نشاني وبلاگشان پخش شده ناراحت شده اند، خوب انتظار داريد آن چهار تا آدمي که از ايشان الهام مي گيرند در روش مبارزات سياسي از يک کاريکاتور خودشان را به در و ديوار نکوبند؟ اتفاقأ همين حالا بايد نگاه کرد و ديد آدم های اهل فکر (اگر تازه بشود بهشان اهل فکر گفت) کجا از سوراخ سوزن رد مي شوند و کجا از دروازه هم رد نمي شوند. همين امثال آقاياني مثل عبدی هستند که مي شوند الگوهای اجتماعي مردم
همين ايشان اگر امروز چهار تا شعار بدهند که آذری ها نبايد خودشان دستي دستي با چاپ يک کاريکاتور بهانه بدهند به ديگران که همين حرف ها اگر جايي هم هست اقلأ بيشتر پخش نشود مطمئن باشيد چهار تا آدم جوابش را مي دهند که شما اگر لالايي بلدی چرا خودت خوابت نمي برد. برای همين هم هست که اين الگوهای سياسي- اجتماعي دارند خر خودشان را مي رانند و جامعه به حال خودش رها شده
ما مردم صرفنظر از قوميت مان همه در پرتو همان الگوهای اجتماعي ای که به هر وضعيتي ولو به زور بر جامعه تحميل شده اند تبعيت مي کنيم. اما اين الگوهای اجتماعي ما خودشان مثل گل های گلخانه ای مي مانند، به يک باد سرد و گرم از بين مي روند. خوب منتظريد ما مردم مثل همان ها نباشيم؟ ما مردم قرار است مثل کجايي ها رفتار کنيم؟
يک نشاني وبلاگي عباس عبدی اين همه خدم و حشم پيدا کرده که به نيابت از ايشان ناخشنودند که چرا آدرس وبلاگ عبدی لو رفته انگار قرار بوده عروس را با سرنا و دهل وارد مجلس کنند که حالا زودتر آمده و بي صدا. خوب حالا همان آدم هايي که بيقرارند که چرا آدرس وبلاگ لو رفته بفرمايند با اين بيقراری آذری زبان ها بايد چطور کنار آمد؟ نمي شود که جامعه را يک بام و دو هوا کرد؟
يک بار به فکرم خطور کرده بود و برای خودم هم محاسبه کرده بودم که ما ايراني ها بدبختي مان يعني بزرگترينش اين است که آدم بزرگ نداريم. همه در همان اوان جواني هستيم حتي وقتي مي ميريم هم جوانيم برای همين هم کسي را نداريم که از او ياد بگيريم که کجا بايد جلوی هيجان هايمان را بگيريم و اصلأ چه چيزهايي ارزش به هيجان آمدن دارند. همين حالا دو تايش همزمان شده که باز هم معلوم بشود ما چه کاره ايم
آقای عبدی چرا بزرگ نمي شوی . چرا به جامعه ياد نمي دهي بزرگ بشود؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار