کو اين دشمني که ازش حرف مي زنين؟
حالا هي هر دقيقه آدم مي خواد برداره بنويسه از زمين و زمان که يک عده آدم بيگناه عين گوشت قرباني دارن سهم خانواده ها مي شن. آخه اين سقوط هواپيمای نظامي رو ببينيم يا اون ادعاهای فلان رو که ما اگر جنگي در بگيره چه شاخ غولي مي شکنيم؟ با همين هواپيماهای نظامي قراره تشريف ببرين جنگ؟ مي بينين حرف مفت اين اهل حکومت رو که مردم بايد تاوانش رو پس بدن؟
حالا بفرمائيد با کمک روسيه رآکتور اتمي هم بسازين که مثل چرنوبيل لنگش دربره و به همه ی گرفتاری هايي که داريم آلودگي راديواکتيو هم اضافه بشه. آخه تا وقتي مردم دارن توی اين وضعيت تلف مي شن که هواپيما و ماشين و قطار امنيت ندارن چه اصراريه که زور بزنين برای انرژی اتمي و همه ی دنيا رو عليه ی ايران متحد کنيد؟
اين خبرنگاران بيچاره داشتن مي رفتند که از همين مانورهای مسخره ی هميشگي فيلم و عکس و گزارش تهيه کنن. دائم نمايش، آنوقت هي تلفات پشت تلفات. به اندازه ی ده تا کشور داريم هر روز تلفات مي ديم از زور حماقت همين اهل حکومت، تازه که هيچ جنگي هم در کار نيست. اصلأ کدوم دشمني به اندازه ی خود شما به مردم کشوری که دارين بهشون حکومت مي کنين صدمه زده؟ کو اين دشمني که ازش حرف مي زنين؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار