اروپائي های آسيائي
ملحق شدن فدراسيون فوتبال استراليا به کنفدراسيون فوتبال آسيا آن هم پيش از شروع جام جهاني يک اتفاق بديع فرهنگي را در استراليا به دنبال دارد. در استراليا هم مثل امريکا به فوتبال متداول در دنيا مي گويند "ساکر"، تا جائي که من ديده ام حساسيت هم دارند که واقعأ اين فوتبال دستي که اين جا بازی مي کنند اسمش همان فوتبال است. ولي من حتي از زبان امريکائي هايي که اين جا در استراليا هم ديده ام اين را شنيده ام که به فوتبال متداول در دنيا مي گويند فوتبال. حالا استراليا دارد به جمعي وارد مي شود که فوتبالش همان فوتبال است و ناچار بايد همين واژه را برای نامگذاری ورزششان به کار ببرند
اتفاق فرهنگي اين است که تلويزيون های استراليا برای اينکه اين داستان دوگانگي نام ها را حل کنند و آرام آرام مردم را با اسم فوتبال همراه کنند دست زده اند به يک نامگذاری جديد. به فوتبال معمولي مي گويند "فوتبال جهاني" و به فوتبال خودشان مثل قديم مي گويند فوتبال استراليايي
من گاهي اوقات با دوستان استراليايي ام که شوخي مي کنم مي گويم اين فوتبال شما يک چيزی است ميان هندبال و کيک باکسينگ. يک بار که ببينيد چه مشت و لگد هايي در فوتبال استراليايي رد و بدل مي شود و تقريبأ هميشه توپ به دست مي دوند به همين اعتقادی که من دارم مي رسيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار