امير حسين رسائل! تو هم پدر جان
دارم ويژه برنامه ای رو از شبکه ی پنج تلويزيون به طور مستقيم مي بينم که معلوم نيست درباره ی کيست. درباره ی مرحوم نوذری يا حادثه ی هواپيمای نظامي. امير حسين رسائل به عنوان ميهمان الان دارد درباره ی نوذری حرف مي زند، اما جالبه که مجری برنامه، بي نياز، هم دارد راجع به مکه و مدينه و کشته شده گان سانحه ی هواپيما حرف مي زند. باز رسائل درباره ی فيلم مستند مرحوم نوذری در مصر حرف مي زند و بي نياز درباره ی گزارشگری از مدينه
نوبت به هر کدام هم که مي رسد دنباله ی حرفشان را از هر کجايي که قطع شده مي گيرند تا نوبت به بعدی برسد، مثلأ دارند گفتگو مي کنند با هم. بعدأ نوار همين گفتگو را بدهند خود رسائل درباره اش يک نقد بنويسد بلکه خودش بخواند

نظرات

پست‌های پرطرفدار