کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا يا تغيير اقليم، کپنهاگ - يازده


يکی از خوانندگان وبلاگ از روی لطف برايم ايميل فرستاده و از اين که برای عنوان Climate Change ترجمه‌ی "تغيير آب و هوا" را به جای "تغيير اقليم" گذاشته‌ام گله کرده. خوب خودم هم واقعن نمی‌دانم کدام بهتر است منتها دليلم برای "آب و هوا" اين بود که به نظرم رسيد وقتی می‌گوييد "آب و هوا" همه منظورمان را متوجه می‌شوند ولی اقليم يک کمی برای اهل فن قابل تشخيص است. با همه‌ی اين‌ها من 7 سالی‌ هست که ايران نبودم و اگر "اقليم" را اينروزها بهتر از "آب و هوا" می‌دانيد منبعد همين "اقليم" را می‌نويسم. يک کمی همفکری کنيد و خانواده‌ای را از نگرانی برهانيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار