يک هفته با پژواک


"يک هفته با پژواک" کلی شنونده پيدا کرده منتها نظرات برنامه را برای من ايميل می‌زنند. بی‌زحمت به جای ايميل زدن به من درباره‌ی "يک هفته با پژواک" نظر خودتان را همينجا بنويسيد که اهل برنامه باخبر بشوند.

"يک هفته با پژواک" اين هفته را بشنويد.


فايل برای داونلود


تمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، پرشين سعيد واقفی و فريبا و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد
استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استنظرات

پست‌های پرطرفدار