يک هفته با پژواک

برنامه‌ی اين هفته "يک هفته با پژواک" برنامه‌ی مسافرتی از آب درآمده. وقتی برنامه را بشنويد دست‌تان می‌آيد چرا مسافرتی شده. پژواک صمدانی توضيح می‌دهد، مفصل.

آهان يک بخش جديد ديگر هم به "یک هفته با پژواک" اضافه شده، آن هم بخش ورزشی‌ست که پرشين سعيد واقفی آن را اجرا کرده و منبعد هر هفته اين بخش را داريم. يک کمی صبر کنيد و بعد خودتان متوجه می‌شويد بخش ورزشی برنامه چقدر به روز است. لادن کريمی هم از مالزی گزارش‌های خيلی شنيدنی فرستاده. گزارش‌های لادن هميشه جالب هستند. و سپيده يزدان که برای اهل کتاب خبرهای تازه‌ای فراهم کرده. اگر کتابی برای معرفی داريد خبر بدهيد که سپيده کتاب‌تان را معرفی کند. خلاصه که برنامه‌ی اين هفته خيلی شنيدنی شده.

اگر اهل کارهای راديويی هستيد يک ايميل بزنيد تا به گروه راديويی "يک هفته با پژواک" ملحق بشيد.

خوب اين هم "يک هفته با پژواک" اين هفته.


فايل برای داونلود
فايل برای داونلودتمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، سپيده يزدان و پرشين سعيد واقفی و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استنظرات

پست‌های پرطرفدار