ما بيشماريم

اين هم برای يادآوری به خودمان و به حضرات کودتاچی. ديدم دو سه روز ننوشتم حالا يک چيزی درست کنم برای وبلاگ که تلافی بشود. در ضمن يک خبری هم به حضرات بدهيم که ناغافل يادشان نرود ما بيشمارتر از اين حرف‌هاييم.


نظرات

پست‌های پرطرفدار