جمعه برای زندگی"جمعه برای زندگی" يعنی اگر همين امروز صبح يک نفر زده اعصاب‌تان را خراب کرده، به خودتان بگوييد لابد مريض بوده ولی جمعه‌ی اينجانب با اين حرف‌ها خراب بشو نيست.

حالا آدم يا از دست کودتاچی‌ها عصبانی‌ست يا از دست آدم‌های کودتاچی مسلک. دوتایی‌شان يک جورند ولی شما به دل نگيريد. اصلن "جمعه برای زندگی" يعنی همين که هر دوی‌شان نتوانند زندگی‌تان را خراب کنند. زور ما بيشتر از اين حرف‌هاست. عقل‌مان هم بيشتر از آن‌ها می‌رسد.

حال ما هم خوب است و شما هم باور کنيد. مدام برای خودتان غم و غصه نتراشيد. دردی را دوا نمی‌کند. خسته‌تر می‌شويد و هيچ کاری از پيش نمی‌بريد. در عوض تغيير کنيد. زندگی‌تان را تغيير بدهيد. به آدم‌هايی که وقت و بی‌وقت می‌خواهند خسته‌تان کنند آنقدری که ازتان برمی‌آيد کمک کنيد ولی اگر يک آدمی خيلی مصر است که حال و روزش را خراب نگه دارد خودتان را به دست منفی‌ بافی‌هایش ندهيد. آدم هر چقدر در گذشته‌اش زندگی کند از آينده عقب می‌افتد.

خوب "جمعه برای زندگی" برای همين کارهاست ديگه. برای زندگی کردن ولو به اندازه‌ی چند دقيقه. اگر اين چند دقيقه را می‌توانيد تکرار کنيد حتمن اين کار را انجام بدهيد. همين يک بار را زندگی می‌کنيد و خوب است به خودتان فرصت بدهيد که چيزی را که در زندگی تجربه نکرده‌ايد تجربه کنيد. از رقص و آواز شما هم هيچ جای کائنات تکان نمی‌خورد. اينجور مواقع خوب است آدم حس کند مرکز کائنات است. چيزی از کسی کم نمی‌شود.

اين هم موسيقی مغربی برای "جمعه برای زندگی" اين هفته که برويد به مرکز کائنات.

اين هم از نويسندگان امروز:

رودی برومند:‌ پیشگامان محله دادلی

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی. قسمت سيزدهم: نيمه روشن

زهرا: جشن مردم کرواسی در شيکاگو

Katiana Murillo: Costa Rica´s Little Amazonas

و. ر: دنيای کامپيوتر به زبان ساده. دنيای (FOOS) Free and Open Source Software. بخش دوم

ميم ب: هنرمند واقعی

نظرات

پست‌های پرطرفدار