از طرف همايون برای محسن با ماچ و موچ


اتل متل توتوله / محسن حالش چه جوره

اونجاش جشن و سروره / قبلن می‌گفت تنوره

داستان مال قديمه / خدا خودش عليمه

محسن همون مهندس / تو کار نفت و وايتکس

اما همين آمحسن / وقتی که کم بودش سن

يه شب ميره تو مرغا / آروم و دولا دولا

يک مرغ نازی داشته / داشته برش می‌‌داشته

باباش رسيده از دور / پيچونده گوش و بازو

لگد زده به اونجاش / خوابونده توی گوشاش

گفته چه بی حيايی / نصف شبی کجايی؟

محسن دستش فلان جاش / کفل بابا، نه اونجاش

زده به چاک جاده / با اسب، الاغ، پياده

رفته رسيده خونه‌ / باباش کرده بهونه

بهش گفته محسنک / کجا بودی خروسک

محسن داده نشانی / کدوم کجا فلانی

همون که وقت درسا / نامه دادم با بوسا

گفتم بهش بيکاری / وقت زيادی داری

گفتش باباش سرهنگه / ماهی عيدش نهنگه

شکار ميره حسابی / بوسم کنی کبابی

جم بخوری شکاری / پوست می‌کنه چه عالی

قبلی‌ها رو با شاخا / چسبونده به ديوارا

تو که شاخم نداری / فوتت کنه فراری

القصه محسن از اشک / داد به باباش دو تا مشک

باباش عينکو برداشت / يه چيز توی سرش داشت

پرسيد باباش سرهنگه؟ / خونه‌ش پر تفنگه؟

بوسش کنی خلاصی؟ / فوتت کنه پلاسی؟

بگو بابام عکاسه / عکس بگيره خلاصه

از استخوون بازوت / تا پشت پا و پهلوت

از تار و پود و روده / تا زير و رو و دنده

عکساش همه دو متره / قابش کنی سه متره

از راه دور با دوربين / نزديک بيای ذره بين

هر جا باشی شکاری / مترو، وانت، يا گاری

فرداش محسن با قمبيل / با ناز و نوز و زنبيل

رفته سراغ مرغا / آهای آهای بزرگا

منم محسن ديروز / اونجام شده دوخت و دوز

بابام سلام رسونده / خواب از سرم پرونده

گفته بگم خروسم / چه وقت می‌دين عروسم

سرهنگ تفنگ به دستش / محسن جلوش به دستش

نزن نزن آسرهنگ / عروس بده با آهنگ

دور نکنی تفنگت / بابام مياد به جنگت

سرهنگ نگاه به مشتش / يک کم نگاه به پشتش

آروم آروم به نجوا / صداش نره به مرغا

گفت به محسن پسر جان / قند عسل ببم جان

من و بابات نهنگيم / گاهی آدم جنگيم

ولی خبر نداری / عمرأ می‌ديم سواری

حالا تو خود می‌دانی / بمانی يا نمانی

اين که تفنگ بدستم / بکن فرار تا هستم

فرار کردی پلنگی / نشد تو هم نهنگی

حالا جشن و سروره / فعلأ شادی و نوره

جريان جشن نهنگه / محسن فعلأ پلنگه

بعدن همين پلنگه / نهنگ به زين و برگه

يورتمه ميره يا آروم / بسته به سيخ و فرمون

فعلن محسن پلنگه / دو ماه ديگه نهنگه

نهنگ زين طلايی / نترس تو راه مايی

اتل و متل توتوله / محسن حالت چه جوره؟××××××××××××


استفاده از اين شعر با ذکر منبع آزاد است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار