برای يادآوری‌ها

داشتم يک کار تصويری را تدوين می‌کردم فکر کردم يک بخشی را هم برای وبلاگ جدا گذاشته بودم. همان را زودتر تدوين کردم که بينيد.

کنار ساحل اقيانوس روی صندلی نشسته بودم. دوربين عکاسی‌ام را برای يک ساعت ثابت گذاشتم روی سه پايه و هر يک دقيقه يک عکس گرفتم. موسيقی Carla Bruni هم گوش می‌دادم که همراه شده بود با صدای امواج. حالا از بين عکس‌هايی که گرفتم بعضی‌های‌شان را با موسيقی‌ای که گوش می‌دادم تدوين کردم. کلی يادها برايم تداعی شد.

فکر کردم ممکن است شما را هم ببرد به هزار و يک يادآوری ديگر.

اگر اينطور است، تقديم به يادآوری‌های شما.نظرات

پست‌های پرطرفدار