به عبارتي نقره داغ شدم

ديروز جريمه ام کردند. 30 دلار

از بس که هول داشتم که برسم به دکه ی روزنامه فروشي از يک خيابان يک طرفه که هشت متر هم عرض ندارد و فقط دو تا ماشين مي توانند با هم رد بشوند پای پياده دويدم رفتم آن طرف خيابان

ماشيني در کار نبود که بايستم اما ظاهرأ چراغ پياده ها قرمز بوده. آن طرف خيابان يک پليسي ايستاده بود و گفت چرا رد شدی؟ گفتم اشتباه کردم. يک برگه ی جريمه درآورد و 30 دلار جريمه نوشت
لابد فردای روز بايد در پياده روهای شلوغ هم چراغ راهنما بزنيم. به عبارتي نقره داغ شدم که منبعد از چراغ قرمز رد نشوم

نظرات

پست‌های پرطرفدار