آفرين به ابطحي

اين نوشته ی ابطحي که در تأئيد شخصيت آدم های محترمي ست که معمولأ چوب کارهای اطرافيانشان را مي خورند خيلي قابل قدرداني ست، به نظر من. خيلي کم پيش مي آيد که آدم ها بتوانند در ايران و در موقعيت های ويژه از خودشان دفاع کنند يا اصلأ بگويند به ما ربطي ندارد. چوب را که مي خورند هيچ تا بيايند و بگويند اصلأ ما حرف مان يک چيز ديگری ست گاهي سرشان هم به باد مي رود
دست ابطحي درد نکند که در وبلاگش اين زحمت را از دوش آقايان رجبي برداشته، حداقل ميان وبلاگ خوان ها
ضمنأ مرض ندارم که اگر کسي کار خوبي انجام مي دهد حرفش را نزنم. اشکالات حرف های ابطحي سر جايش اما کار خوبش هم قابل قدرداني ست

نظرات

پست‌های پرطرفدار