بيش از 60 درصد ناتوانی های ذهنی عامل ژنتيکی دارند

نظرات

پست‌های پرطرفدار