زحمت کشيده صحبت نکنيد
چند ماه پيش از يکي از دوستانم شنيده بودم عشرت شايق همان روزهايي که خيلي چهره ی جنجالي مجلس شده بود به استراليا سفر کرده بوده. البته حالا دقيق يادم نيست به کدام شهر يا ايالت. اما يک حرفي اين روزها شنيده ام از آن سفر که اگر آن حرف واقعي باشد خيلي افتضاح به بار آورده پيش اين استراليايي ها، اميدوارم که واقعي نباشد
ظاهرأ در سفر استراليا از خانم شايق درباره ی علت کاهش اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور سؤال کرده اند و ايشان هم جواب داده اند : يعني مي خواهيد گوشت را بدهيم دم دست گربه

نظرات

پست‌های پرطرفدار