مو شناسي در استراليا
اين ها را كه مي نويسم فعلأ براي خودم صد در صد ثابت شده اند، اما، اين را منتقي نمي دانم كه يك وقت خلافشان هم ثابت شوند
اول، هيچ زن يا دختر استراليايي پيدا نمي شود كه موهايش پر پشت باشد، اگر زن يا دختري پيدا شد كه با لهجه ي غليظ استراليايي حرف مي زد اما موهايش پر پشت بود حتمأ مادر و پدرش مهاجر بوده اند
دوم، هر آدمي كه موهايش بوي روغن نارگيل بدهد، چشم بسته و نديده، هندي است
سوم، هر آدمي كه موهايش سيخ سيخكي، بلند، و خيلي زرد بد رنگ مخلوط با سياه باشد حتمأ يك پسر چيني است
چهارم، هر آدمي كه موهايش افتضاح كوتاه شده و در مدت دو سه روز هم هر روز يك مدل جاي پا روي سرشانه هايش پيدا مي شود حتمأ يك پسر ايراني است كه يكي از رفقايش موهايش را كوتاه كرده و بقيه ي رفقا هر روز سعي مي كنند خراب كاري آدم قبلي را رفو كنند

نظرات

پست‌های پرطرفدار