جمعه برای زندگی

خوب البته "جمعه برای زندگی" هست. خوبش هم هست.

دو سه ماه پیش، شايد هم بيشتر، توی موسيقی‌های آسيای ميانه چشمم افتاد به يک ويدئويی از ازبکستان. خواننده‌اش يک خانم بود که داشت توی يک مسجد می‌زد و می‌رقصيد و آواز می‌خواند. يک کمی که به دنبال اسم همان خواننده ازبک، يعنی فيروزه، گشتم متوجه شدم ايشان از کمبود جا نبوده که رفته توی مسجد آواز خوانده چون خيلی اجراهای ديگر هم در سالن‌های بزرگ دارد برای همين هم مشکوک شدم که چطور شده که مسجد را انتخاب کرده.

پيش خودم گفتم باز هم گلی به گوشه‌ی جمال ازبکستان که مسجد را هم برده‌اند به دنيای هنر. حالا برای اين که شما هم يک کمی از مدل مسجد ازبکستانی‌ها که بر خلاف مال ما که شده است اسلحه خانه، آن‌ها توی مسجدشان می‌زنند و می‌رقصند دعوت‌تان می‌کنم بفرماييد لذت ببريد. اميد به خدا که يک کمی هم به ما برسد.نظرات

پست‌های پرطرفدار