آن که چراغ را روشن مي کند، آن که خاموشش مي گذارد
آدم بايد خيلي شهامت داشته باشد که به خودش و ديگران دروغ نگويد، تازه به اشتباهاتش هم با صدای بلند اعتراف کند. من اسمش را مي گذارم روشن کردن چراغ ها برای خودش و ديگران. به فاصله ی يک روشن کردن يا خاموش گذاشتن چراغ آدم مي تواند از پس کوچه ی اذهان ساکنان يک قبيله دربيايد و برسد به يک خيابان بزرگ در يک شهر بزرگ و درست وسط فکر و ذکر مردم. جدأ شعار نمي دهم برای کسي، اما کار منتظری را کاملأ مي پسندم که هر وقتي که مصاحبه مي کند يک قدم خودش و همه ی ما را جلو مي برد، ما که تک تک مان مجبوريم به سوال های بي پاياني که به نيابت از حکومت احمقمان از ما مي پرسند جواب بدهيم و واقعأ نمي دانيم چه بايد بگوئيم
آن چراغ خاموش را آدم هايي مثل ماندلا هم روشن کردند با تبديل نيروی عظيم انتقام گرفتن سياهان افريقای جنوبي برای تمام اجحاف ها و حق کشي های سفيد پوستان در دوران آپارتايد به نيروی سازنده ی خويشتنداری و مدارا. مي دانيد شهامت منتظری راه را باز مي کند که آدم ها حتي وقتي از دست آخوند جماعت عصباني هستند باز هم همه را در يک کاسه نريزند و به يک چشم نگاه نکنند. آدم به خودش مي گويد اين آدم دوست دارد چنين لباسي بپوشد اما ورای اين لباس دارد حرفي را مي زند که منطقي است و عملگرايانه
صد البته که اين حرف من بهانه ای به دست خودم هم نمي دهد که از حالا هر کسي گفت من هم همان نگار مکتب نرفته ی خط ننوشته هستم به راحتي بپذيرم حرفش را. مي شود تشخيص داد چه کسي حرفش را مي زند و چه کسي به حرفش عمل مي کند
کاملأ مي فهمم که برای نسل جوانتری که همين الان دارند از دست رفتارهای خفت بار جمهوری اسلامي آنقدر عصباني هستند که برايشان هيچ کس با هيچ کس فرق ندارد اما ايکاش راهي بود که مي شد اين تفاوت ها را بهشان نشان داد. و البته متأسفم که آدم های جمع شده در اردوی تفريحي-زيارتي اصلاح طلبي آنقدر شهامت نداشتند و ندارند که به جای حاشيه رفتن های بي مورد بلاخره بگويند اشتباه کرديم فلان جا و فلان کار را. اين جمع اردوی اصلاح طلبان (بخوانيد اصلاح طلبان حکومتي) فشار خون همه را بالا بردند و هنوز هم دست بر نمي دارند که از خودشان متشکر نباشند. به هر حال اگر روزی روزگاری مردم عصباني، که کاملأ هم حق دارند، طومار خوب و بد را با هم پيچيدند و گذاشتند کنار همين اصلاح طلبان حکومتي عافيت طلب از همه مقصرترند. بر خلاف انتظار، همين اصلاح طلب ها دارند به بازتوليد امثال نواب صفوی کمک مي کنند که اين بار به اسم برپايي حکومت واقعي ديني همه را بريزند به دريا. حرف های تند و تيز احمدی نژاد و دار و دسته اش را باور نکنيد که ما سلف نواب هستيم. گروه جديد نواب هنوز کوچکند برای اين حرف ها اما آن فشار خوني که اصلاح طلب ها باعث بالا رفتنش شدند و هنوز پائين نيامده چند سال ديگر از گوش و دماغ نواب های جديد بيرون مي ريزد و با خشونت همراهش همه چيز را ويران مي کنند
کاش اصلاح طلب های حکومتي به اندازه ی منتظری عقلشان مي رسيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار