سال و سي دی
امروز اولين روز از سال نوی چيني است، امسال هم سال سگ است. با سه تا از دوستان چيني و انگليسي ام رفته بوديم مراسم سال نو را در محله ی چيني ها ببينيم. طبق معمول رقص اژدها و شير و طبل زدن بود. البته يک کتابچه ای چاپ کرده اند که تا آخر اين هفته را به همين مناسبت به برنامه های مختص سال نو اختصاص داده اند
قدرت برنامه ريزی شان بي نظير است. بدون اين که مراسمشان را به شعار دادن به نفع يا بر عليه کسي يا فکری اختصاص بدهند مظاهر فرهنگي چين را نمايش مي دهند. سال گذشته هم فوق العاده منظم مراسمشان را برگزار کردند. تک مضراب اين که ما هم البته دلمان خوش است که نوروز را برگزار مي کنيم. ما بر و بچه های دانشگاه هر سال دور هم جمع مي شويم، حدود سي نفری مي شويم و از عصر تا شب عيد نوروز را جشن مي گيريم. خيلي هم خوش مي گذرد. جمع ايراني ها هم تا جايي که شنيده ام يک باشگاهي را اجاره مي کنند و مي روند همان جا و مراسمي مي گيرند. کسي هم با خبر نمي شود از غير ايراني ها که مثلأ عيدی بوده و رفته. چيني ها کجا ما کجا، احتمالأ طولي نمي کشد که بايد بنويسم افغان ها کجا ما کجا
يک چيزی هم بنويسم که لال از دنيا نرفته باشم
اميدوارم همايون شجريان سر پل صراط يقه مان را نگيرد و بخواهد پرتمان کند پائين. هفته ی پيش رفته بودم ميهماني منزل يکي از دوستان استراليايي ام که روزنامه نگار است. برداشتم سي دي نسيم وصل را کپي کردم و به عنوان مثلأ کادو بردم برايش. سي دی را که گذاشت با وجود اين که کسي در ميهماني زبان فارسي نمي دانست اما برای همه جذاب بود که تا آخرش را بشنوند. من هم گاه و بيگاه مجبور مي شدم بعضي قسمت ها را ترجمه کنم برايشان. از آن روز تا به حال نزديک به بيست تا از همان سي دی را کپي کرده ام برای ميهماناني که آن شب حاضر بودند. از قرار بعضي هايي که سي دی های کپي شده را شنيده اند هم التماس دعا پيدا کرده اند. خودشان هم کپي نمي کنند که مثلأ کار غير قانوني نکرده باشند، همه را به من حواله مي دهم. خود سي دی اصلي هم جايي نيست که بروند بخرند. خلاصه اميدوارم همايون شجريان اين را ببخشد که سي دی اش را دارم کپي مي کنم و به علاقمندانش مي دهم

نظرات

پست‌های پرطرفدار