اعلان
الحمدالله و العافيه اکنون که دوسيه ی آتومي اين بلاد در کف با کفايت مولانا رئيس الوزراء احمدی نژاد (حفظ الله) وارد تندبادهای ارضي مي شود وبه حول و قوه ی الهي دست همتي بالا شده تا همه ی نفوس و پرندگان و درندگان اين بلاد از حال صحت مزاج خارج شده مدت نامعلومي در تعب قرار گيرند، اميد مي بريم بلکه خداوندان سياسيون و امراء پولتيک منجمله الدکتور علي اللاريجاني (دامت تأئيداتهم) رقت قلبي يابند بر کودکان و بيچاره گان و خلايق را از بار گران رهايي دهند
اما بعد
چنان که نفوس بلاد ايران مستحضرند اکنون که کل جبال بلاد به نيروی آتوم آغشته اند که عنهو ذرات آتوم يک به يک از ذات باريتعالي به جبال اين خطه نافذ شده اند و بالخصوص مطابق آيه ی شريفه يدالله فوق ايديهم، مستخدمين دولت به دست خود منفذ باز کرده که ذرات آتوم بلکه به زير جبال هم راه يابند متواترأ خود را مسرور ديده به اطلاع برسانيم منبعد خاک بلاد را طوطيا کرده برای امور زراعت هم استفاده مي کنيم بلکه از رموز سرشار آتوم نفعي عايد خاک های زراعي شده و عاجلأ مرکبات و سبزيجات آغشته به آتوم تناول نمائيم از بهر حفظ الصحه. و موکدأ از برای حفظ الذمه ی مسلمين که بر گردن دولت و نوکران مستخدم در امور مشاغل دولتي است آب های تحت الارضي آغشته به آتوم نيز به مزارع و اماکن رسانيده خواهد شد به طريقي که همه نفوس از جميع فوايد آتوم بالاخص انوار ناديده ی آن منفعت حاصل نمايند، باشد که همگان در کنار بانو ماری کوری که از فرط تقرب به وصال انوار ناديده در لابراتوار جان بر جانان تسليم نمود نفوس اين بلاد نيز همگي با آن بانوی کريمه محشور شده به نور آتوم آغشته شوند که ذات اقدس رئيس الوزراء از ما خوشنود باشد، انشاالله
تذکرأ به استحضار نفوس بلديه ی ايران (دامت شوکتهم) مي رساند که هيچ وجهي متصور نيست که منبعد چهره ی نوراني رئيس الوزراء مکدر باشد از جهت سؤالات مکرر رعايا در باب خرج و دخل بلد، کما في السابق وضع بلديه به همان سياق است که بود و هر آن کس که دندان دهد نان دهد
از باب ختم تذکر معروض مي دارد که هنوز دول متخاصم به حول و قوه ی الهي در باب مداخله جويي در امورات اين بلد به همديگر مشکوک مانده اند و ما در اندروني به توالي با نواده گان پطر کبير به شور مشغوليم و به واسطه ی پيوند سببي و نسبي و خويشان قديمي با اولاد چنگيزخان در بلاد چين هم غور کرده ايم که داد و ستدی کنيم از برای دفع شر. به حول و قوه ی الهي هر جه در خزاين و مستورات هست همه برای حفظ بلد و منجمله رئيس الوزراء مصروف خواهد شد و انشاالله صدمات پولتيکي بدخواهان همه نقش بر آب خواهد شد، آمين. في الحال هر چه زينت آلات در صندوقخانه ها هست به مستخدمين دولت تقديم داريد که به صرف بنای چند باب شفاخانه مصروف شود که نعوذبالله هيچ از نفوس پس از شرب آب و ميوه و سبزيجات آتومي روی زمين نمانده همگي در شفاخانه ها بستری شده تا خدا چه خواهد
الاحقر
الدکتور الهمايون الآزادنويس

نظرات

پست‌های پرطرفدار