نبوی عزيز آدرس اشتباه نده
اگر به گفته ی نبوی "احمدی نژاد، هدیه پوپولیست ها به ملت ایران" است پس خاتمي هم هديه ی همان پوپوليست های هشت سال قبل است. زود احساساتي نشويد که مردم به خاطر پنجاه هزار تومان به کروبي رأی دادند يا چهره ی بزک نکرده ی احمدی نژاد بود که او را در دور دوم و جلوتر از بقيه نشاند. آدرس اشتباه نبوی از همين جا شروع مي شود. وقتي از ذائقه ی مهمانانتان که مجبور به پذيرايي از آن ها هم هستيد خبر نداريد به قدر وسعتان سفره را رنگين مي کنيد. اين تنوع سفره به هيچ منطقي قابل صرفنظر کردن نيست، ولو که از خارج از خانه هم فرياد نخور سر داده باشند، آنهايي که خارج از خانه فرياد مي زنند گريزی دارند اما در خانه ها همان سفره را بايد دريابند، کاملأ هم منطقي است. جمهوری اسلامي در تنگناهای بين المللي که بر سر برنامه های اتمي خود به وجود آورده نياز به مشارکت بيشتر مردم که همان ميهمانانش باشد دارد لاجرم سفره را با کانديداهای رنگارنگ تزئين مي کند تا هر کس به سليقه ی خود غذايش را انتخاب کند. تنوع اين سفره که ازآقا و آقازاده تا انقلابيگری دهه ی شصت و ورزشکاری و نظاميگری و فلسفي و قومي- عشيره ای در آن جا داده شده است آنقدری است که بتوان گفت مردم در آن مشارکت کرده اند رأی مي آورد، و حالا در دور دوم هر چه که رآی به صندوق ريخته شود مهم نيست، دست کم همان پنج ميليون هم کفايت مي کند. احمدی نژاد هديه ی پوپوليست ها نيست، بلکه بر عکس او هديه ی ذهن های برنامه ريزی است که برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامي تنوع عظيمي از کانديداها را در سفره ی انتخابات گذاشته اند و آنقدر هوشيارانه در اين تنوع اصرار کرده اند تا معين و مهرعليزاده هم به اسم حکم حکومتي به سفره اضافه شوند
در سرتاسر نوشته ی نبوی همه ی گروه های سياسي و سياسيون "اعم از مبارزین داخل و خارج، اعم از سلطنت طلبان و ملی ها و طرفداران آمریکا، اعم از سازگارا و میبدی و کشتگر، اعم از مبارزینی مانند امیرانتظام و گنجی و زرافشان، اعم از جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت و رادیکالهای ملی مذهبی، اعم از 615 نفری که انتخابات را تحریم کردند و تمام اتحاد جمهوریخواهان و غیره" در برابر اين سوال قرار داده شده اند که در مقابل احمدی نژاد " این تروریست جوان و پیرو ولایت فقیه" اکنون " با چه رویی از هاشمی دفاع کنیم؟". کم بد نيست که هاشمي را عصاره ی همه ی سياسيون برای مقابله با احمدی نژاد، " این تروریست جوان و پیرو ولایت فقیه" قرار بدهيم. دست مريزاد. مطمئن باشيد پوپوليسمي در کار نيست، جوان ترين کشور دنيا گرفتار پوپوليسم نمي شود اما چون جوان ترين است فريب رنگ و لعاب را مي خورد، که خورد. هاشمي رئيس جمهور مي شود اما اين بار از راه رنگين کردن سفره و به بعضي آدرس های اشتباه

نظرات

پست‌های پرطرفدار