دکان دو نبش انتخاباتي
اسمش را هر چه مي خواهيد بگذاريد اما دلم نيامد اين را ناگفته بگذارم، حداقل نه ازعلاقه و ارادت شخصي ای که به نيک آهنگ دارم، بلکه فقط از موضوعي که حالا منطقش پشت غبار بزن بزن های تصنعي ی انتخاباتي دارد خاک مي خورد
همه ی آنهايي که پايشان را از ايران بيرون مي گذارند و به خصوص به غرب مي آيند مي دانند که زندگي کردن با معيارهای غربي و مهمترين آنها پول درآوردن در غرب کار چندان آساني نيست. مطرح شدن- نه از نوع جنجالي و زودگذر- هم که اساسأ هم وقت مي برد و هم انرژی، به خصوص که اگر آن تازه آمده اهل حرفه ای بوده و صاحب نامي در اندازه ی خودش. برای همين هم هست که هنوز بعضي ايراني های غرب نشين بعد از ساليان دراز بند نافشان را به همان ايران وصل نگه داشته اند، به زرنگي يا به عجز و يا به هزار ترفند ديگر. همه جا و در همه شغلي هم هستند. مي دانند که در ايران هنوز هم بهتر مي شود به قدرتمندان و به منابع مالي نزديک شد، پول درآورد و دور از ايران زندگي کرد. موضوعش مربوط به جمهوری اسلامي و اين دوران نيست، زمان شاه هم همين بود. ولي در بين همين غرب نشين ها آدم هايي هم وجود دارند که اين بند ناف را بريده اند و به هر زحمتي که بوده راه ماندن و مستقل شدن را پيدا کرده اند و حالا حرفشان هم مستقل است. اين داستان انتخابات و تبليغات برای کانديداها که حالا دست اندرکاران تبليغاتي شان هم نرخ هاي بالايي دارند بلاخره کف دست هرايراني ی اهل رسانه و مثلأ دورانديش و مال انديشي که در غرب زندگي مي کند را مور مور مي کند که راهي ی ايران بشود و چرخ زندگي اش را با يک هل محکم تر سريع تر راه ببرد. در آن آشفته بازاری که هر رأی- ولو به کانديدای غير اصلح- در واقع رأی به حاکميت قلمداد مي شود با هر نوع موضعي که اهل رسانه داشته باشند و برای هر کسي که کار کنند دست آخر قدر مي بينند. حالا آن آدم رسانه ای که نيک آهنگ باشد همه را رها کند و پانزده ماه برود در خشکشويي کار کند و روز خوشش بشود دوره ی آموزشي در يک محل کاری ديگر و از خير رأی دادن هم بگذرد، آنوقت اسمش بشود غرغرو و ايرادگير و بچه، اما بعضي های ديگر بند نافشان را به سه جای ديگر هم وصل کنند ايرادی در کارشان نيست
نيک آهنگ به اندازه ی کافي زبان دارد که وکالتش را به من ندهد- که نداده- تا مثلأ وکيل مدافعش بشوم اما گاهي ما هم از فرط ازدياد محل ايستادن مي توانيم در جايگاه ناظر مستقل بايستيم و به دنيا نگاه کنيم

نظرات

پست‌های پرطرفدار