گنجي رفت، گنجي ماند
گنجي به زندان برگشت اما همين چند روزی که بيرون از زندان بود به اندازه ی همه ی اصلاح طلب ها و مشارکتي های محافظه کار حرف زد و جنبش دموکراسي خواهي رو به جلو برد. گنجي خودش رو از کنج عافيت طلبي درآورد و اين برای چشم بستن بر روی بي خردی هايي که به احتمال زياد در دوران اول انقلاب از او سرزده کافي بود. اگر قرار باشد برای اصلاح طلب های حکومتي نمونه ای از بازنگری دروني را سراغ داد اکبر گنجي و پيش از اون منتظری دو نمونه ی واقعي هستند. حالا چه کسي در بين اصلاح طلبان حکومتي مي تونه ادعا کنه که به اندازه ای که مردم انتظار دارن تونسته تصويری به روشني ای که گنجي از حکومت ارائه کرد ارائه کنه؟ قهرمان ها هميشه همينطور خلق ميشن

نظرات

پست‌های پرطرفدار