برای چند هفته
واقعأ کار و نوشتني هام زياد شده و ظاهرأ دارم حسابي عقب مي افتم. از بين درگيری ذهني مربوط به انتخابات و درگيری کارهای دانشگاه فعلأ بايد به کارهای دانشگاهي برسم. برای همين هم مدتي وقت نخواهم کرد که چيزی بنويسم. يک فهرست بلند و بالا از کارهای عقب افتاده دارم که امروز فکر کردم ديدم بيشتر از اين نمي تونم پشت گوش بندازمشون. خوب فعلأ ترجيحم رسيدگي به کارهای دانشگاهيه

نظرات

پست‌های پرطرفدار