بفرماييد يک باره ببندين‌مان به درخت

اين عکس را برايم فرستاده‌اند، گفتم همين اول بگويم که فکر نکنيد عکس را خودم گرفتم چون اين رطب‌هايي که توی عکس مي‌بينيد اين طرف‌ها گير فلک هم نمي‌آيد خوب چون محصول خوزستان است. توی پرانتز (دودوررو دو دو خوزستان). برای اين که دشمني صاحب عکس را با خودم نشان بدهم کافي‌ست که بگويم رطب‌های مورد نظر را يک ساعت قبل از عکاسي کردن خريده بوده. بنابراين صاف هدف گيری فرموده بوده به طرف اينجانب. حالا خوب است عکس ماهي سُبُور را نفرستاده بود وگرنه چيز قابل توجهي ازمان نمي‌ماند. بفرماييد يک باره سفت ببندين‌مان به درخت ديگر، آنوقت جلوی چشم‌مان عينک ری‌بن زير پای‌تان بشکنيد، بعد هم آهنگ بندری پخش کنيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار