رانت حکومتي گر بجنبد
يعني تاج زاده عقلش نمي رسه، يا فکر مي کنه مردم عقلشون نمي رسه؟ اين جواب سراسر احمقانه ای که به ديهيمي داده که عذر بدتر از گناهه. ميگه :"نمى دانم چرا يك روشنفكر «حكومتيان» را عامل مسلط شدن «گفتمان اصلاحات و دموكراسى» در جامعه مى خواند ... سئوال مى كنم چرا روشنفكران و نخبگان ديگر نتوانستند «مجالى براى بروز جدى» گفتمان دموكراسى در ايران پيدا كنند؟ ... به نظر من اگر آقاى خاتمى با گفتمان «جامعه مدنى» وارد رقابت هاى انتخاباتى دور هفتم رياست جمهورى نمى شد، جنبش دموكراسى خواهى خلق نمى شد". واويلاس که تاج زاده با اينهمه يد و بيضايي که مشارکتي ها براش درست کردن ندونه که وقتي هيچ روشنفکر و نخبه گرايي جرأت نطق کشيدن نداره ديگه از کجا بايد مجال جدی برای گفتمان دموکراسي پيدا کنه. حرف از کنج عافيت زدن تاج زاده مايه ی شرمساری مشارکتي هاس. اين رانت حکومتيه که به ايشون اجازه ميده اين حرف های احمقانه رو بزنه، در حاليکه هر آدم بيرون از حکومتي به محض حرف زدن چه در دوره ی خاتمي و چه قبل از اون با داغ و درفش حکومتي رو به رو مي شد و مي شه اونوقت تاج زاده همه ی حرف های خاتمي و بقيه ی دولتمداران رو به حساب شجاعت و سد شکني شون گذاشته. نه آقا! من نمي گم خاتمي مسؤول اون داغ و درفش بوده اما اگه اينقدر کم حافظه ای اقلأ از قديمي ترهای اطرافت بپرس بلکه متوجه بشي خيلي ها همين حرف های خاتمي رو پيش از او زدن اما يا از هستي ساقط شدن يا خوبشون به وضعيت ملي-مذهبي ها دچار شد. تاج زاده به شعور آدم ها توهين مي کنه. همين ايشون دارن از معين حمايت مي کنن؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار