راديو تابستانهاين هم برای اهل "راديو تابستانه".

از اين هفته در راديو تابستانه سراغ خبرهای سينمايی و نمايش هم می‌رويم و کم‌کم پای موضوعات ديگر را هم به "راديو تابستانه" باز می‌کنيم. در ضمن که لوگودار هم شديم که طراحی لوگو از شهاب سياوش است که صدايش را در بخش هنری برنامه می‌شنويد.

اگر می‌بينيد "راديو تابستانه" در هفته‌های گذشته تبديل شده به دو هفته يکبار دليل اصلی‌اش اين است که تمام برنامه محصول همکاری مجانی کسانی‌ست که دوست دارند کار رسانه‌ای متفاوتی انجام بدهند و خوب طبق معمول هزار جور کار ديگر هم دارند که اولويت‌‌شان بيشتر است. برای همين هم به نظرم همين مدلی که دارد پيش می‌رود و گاهی هفتگی و گاهی دو هفتگی برنامه داريم يک جوری شرايط لاجرم است.

فکر می‌کنم در يک ماه آينده هم يک کمی برنامه نامنظم‌تر از اين می‌شود ولی بعد دوباره برمی‌گرديم به حال و روز منظم و هفتگی.

خوب دعوت‌تان می‌کنم چهارمين برنامه "راديو تابستانه" را بشنويد و اگر نظری درباره‌اش داريد خبرمان کنيد.


فايل برای داونلودتمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به لادن کريمی، فريبا و شهاب سياوش و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است


نظرات

پست‌های پرطرفدار