مسابقه‌ی دو

فردا کله‌ی صبح اينجانب و پرشين داريم می‌رويم برای مسابقه‌ی دوی 5 کيلومتر. محل مسابقه هم در شهر Gold Coast است.

اين جلوی تی شرت مسابقه با کفش‌های اينجانب. يعنی خيلی آماده تشريف دارم.


اين هم پشت تی شرت.


حالا بلکه جوگير شدم يکباره کنترات گرفتم برای 42 کيلومتر دويدن.

نظرات

پست‌های پرطرفدار