جمعه برای زندگي

تضمين مي‌کنم چه حالي بهتان دست مي‌دهد. مي‌رويد آسمان يک دو دقيقه‌ای همانجا مي‌مانيد و بعد در حال سقوط دوباره کليک مي‌کنيد که باز توی آسمان بمانيد.

يعني من خودم الان برای نوشتن اين دو کلمه نزول اجلال فرموده‌ام پايين وگرنه حدود نيم ساعتي‌ مي‌شود که هي دو دقيقه به دو دقيقه در حال سقوط کليک مي‌کنم.

تشريف بياوريد بالا هوايي به سرتان بخورد! يک کمي آن طرف زندگي را هم ببينيد. همين که رشيد بهبودوف مي‌خواند "لالهَ لرَ".

واقعأ اين که مي‌خواند "خياليم نان نه لر گليپ نه کچر" شما را نمي‌برد به آسمان؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار