جمعه برای زندگي

خوب از جمعه‌ برای زندگي نبايد گذشت. قرار وبلاگي سر جای خودش.

حالا بلدين؟ اسم اين که حالا مي‌شنوين و مي‌بينين Sirtaki هست ... چه شود! ... آرام آرام راه مي‌افتين و بعد شروع مي‌کنيد به تند راه رفتن ... و بعد دويدن ... و دويدن ... و مي‌دويد ... آما مي‌دويد ها!

نظرات

پست‌های پرطرفدار