جمعه برای زندگي

خوزستان که مي‌دونين کجاست؟ خوب، البته صادرات هم داره، نه نفت و خرما و ماهي. کا! کجای کاری؟ بندری صادر کرديم!

نظرات

پست‌های پرطرفدار