جمعه برای زندگي

سالسا بلدين؟ خوب توصيه‌ی اکيد اين است که برويد يک دوست امريکای لاتين، از مدل اهل رقص پيدا کنين و تشريف ببريد سالسا برقصيد. اگر هم بلد نيستيد اينجا را ببينيد و ياد بگيريد. حالا نمي‌خواهد زيادی هم به خودتان سخت بگيريد، قرار نيست برويد المپيک سالسا که! حقيقتش پای يک آدمي کلي لگد خورد تا من ياد گرفتم.

خلاصه که هيچ اتفاقي برای کائنات نمي‌افتد که شما سالسا برقصيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار