آقای ابطحي اقلأ جلوی خودتان را بگيريد

خدايي‌اش من ديگر به بي صلاحيتي ابطحي هيچ شکي ندارم. نه اين که بي صلاحتي‌اش درباره‌ی دفاع از خاتمي بلکه بي صلاحيتي‌اش به اين که بتواند به عنوان يکي از رسانه‌دارهای اصلاح طلبان بي رسانه عرض اندام کند.

بي انصافي نمي‌کنم که او را آنقدر شجاع‌تر از مابقي اهل حکومت- چه بازنشسته و چه برکار- ندانم که به هر حال آمده و رسانه‌ی خودش را راه انداخته و طبيعتأ هر حرفي که مي‌زند يک جايي جوابي در مقابلش مي‌شنود. از اين بابت از شجاعتش تقدير مي‌کنم.

اما او را صاحب هيچ صلاحيتي نمي‌بينم در عالم سياست چون هر امتيازی که اصلاح طلبان مي‌گيرند را با يک حرف نسنجيده و افتضاح همه را به باد مي‌دهد و آنقدر در اين کار افراط کرده که ديگر اگر برای هميشه هم از اين حرف‌ها نزند باز آنقدری در چنته‌ دارد که مادام بشود با تذکرشان او را دعوت به سکوت کرد، همانطوری که فخرالدين حجازی ساکت شد از بابت تملق گويي زياده از حد.

خاتمي با چند تا خانم دست داده. حالا خيلي هم چون بيرون از ايران نشسته‌ايم نبايد بنا را بر اين بگذاريم که هر چيزی که اينجا عادی‌ست يا حتي در ايران و بين مردم عادی شده لاجرم بايد برای اهل حکومت هم عادی باشد. خوب نيست. اما همه‌‌ آن‌هايي که اينترنت دارند و خواسته‌اند، فيلم دست دادن خاتمي با خانم‌ها را ديده‌اند اين را که ديگر نمي‌شود انکار کرد که؟ حالا حرف بي مايه‌ی ابطحي مبني بر اين که ممکن است فيلم را مونتاژ کرده باشند و حالا بازار مونتاژکاری داغ است چوبي‌ست که همين ايشان مي‌زنند توی سر آدم‌هايي که فيلم احمدی نژاد را که گفته بود "هاله‌ی نور" ديده بودند و بي لياقتي او را با وجهه‌ی خاتمي‌ مقايسه مي‌کردند.

خوب همين حرف را مونتاژی بودن فيلم را طرفداران احمدی نژاد هم مي‌گويند آنوقت ما ملت که هر دو تا فيلم را ديده‌ايم بايد چه بگوييم؟ يعني ابطحي ما مردم را آنقدر بيشعور فرض کرده که خودش که فيلم را نديده و اظهار نظر مي‌کند آنوقت ما که فيلم را ديده‌ايم باز هم بنای‌مان را بگذاريم که انشاالله گربه است و خاتمي با خانم‌ها دست نداده؟ يعني ابطحي آنقدر از روی هوا حرف مي‌زند که هنوز فيلم را نديده مي‌تواند درباره‌اش اظهار نظر کند؟

آخر يک ذره عقل هم چيز خوبي‌ست. آنوقت خود ايشان در مصاحبه گفته که چرا ميرحسين موسوی نمي‌آيد وسط ميدان. خوب هر آدم عاقلي که چهار تا از اين اظهار نظرهای مثل ابطحي را بشنود- که مثلأ آدم رسانه‌ای اطلاح طلبان هست- اصلأ بايد بنشيند توی خانه‌اش که اسمش را هم نبرند جايي.

آقای ابطحي! همين قدر که آمده‌ايد و داريد مي‌نويسيد خيلي کار بزرگي کرده‌ايد اما 28 سال است ما مردم مانده‌ايم که يک نفر از اهل حکومت قبل از اين که دهانش را باز کند يا قلمش را بچرخاند يک کمي فکر کند. حالا اگر فيلم را مي‌ديديد و بعد با همفکری چهار تا آدم ديگر يک چيزی مي‌نوشتيد دنيا به آخر مي‌رسيد؟ حالا لابد بر اساس همين حرف شما مي‌شود نتيجه گرفت که فيلم احمدی نژاد هم مونتاژ بوده! واقعأ که عقل هم چيز خوبي‌ست!

آقای ابطحي! آن 20 ميليون رأيي که برای خاتمي به صندوق‌ها ريخته شد همه‌اش رأی شما تنهايي که نبوده که حالا داريد به هر قيمتي از خاتمي دفاع مي‌کنيد. رأی ماها هم بوده. ما هنوز هم به ايشان احترام مي‌گذاريم اما به اندازه‌ی رأيي که به ايشان داديم. شما به اندازه‌ی صد برابر بيشتر از يک رأی خودتان به ايشان گند زده‌ايد. ول هم نمي‌کنيد. همين امثال شما هستند که در هر حکومتي توی ايران کار را به يک جايي مي‌رسانند که مردم ولو که هر چه را که ساخته‌اند هم مي‌زنند خراب مي‌کنند که چهار تا مثل شما هم بلاخره دست از اين کارهای‌تان برداريد.

آقای ابطحي! خيلي از ما دلمان مي‌خواهد فکر کنيم دور و اطرافيان خاتمي آدم‌های با صلاحيتي هستند چون هر جا که نشسته‌ايم از او تعريف کرده‌ايم. شما همين‌ را هم از ما داريد دريغ مي‌کنيد. داريد يک کاری مي‌کنيد که بگوييم همه‌شان سر و ته يک کرباسند. حالا هستيد يا نيستيد اقلأ جلوی خودتان را بگيريد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار