از اون بالا کفتر مي‌آيد، يک دانه دختر مي‌آيد

از قرار در اين ساختمان دانشکده‌ی ما يک تازه عروس آمده. در واقع بوده از قبل اما رفته و عروس خانم شده و برگشته. اگر گفتيد کجا رفته بوده؟ يا من از کجا فهميدم؟

امروز تا آمدم ديدم چند نفر دارند اين را مي‌خوانند: "از اون بالا کفتر مي‌آيد، يک دانه دختر مي‌آيد" با لهجه‌ی افغاني. عروس خانم افغان که دانشجوی دکتری فيزيولوژی‌ست سه ماه پيش رفته بوده کابل برای مراسم عروسي‌اش و حالا برگشته با آقا داماد. چند تا از دوستان عروس خانم امروز اول صبح آمده بودند برايش آواز مي‌خواندند. همه اهل ساختمان هم ذوق زده شده بودند اما فقط خود دوستان عروس و داماد و طبيعتأ من مي‌فهميديم معني آواز چيست.

حالا تازه يادم آمد که چرا قبل از سال نو يکي از دخترهای استراليايي از من پرسيد فکر مي‌کني عروسي افغاني جالب باشد؟ گفتم حتمأ هست. گفت دعوت شده‌ام به کابل برای عروسي. من هم گفتم اگر خانواده‌ات نگرانت نمي‌شوند برو. دست آخر هم نرفته بود.

خلاصه که امروز از اون بالا کفتر آمد و من هم عکس ويژه‌ی صفحه را تغيير دادم به رقص هراتي.

نظرات

پست‌های پرطرفدار