آدم های فرهنگي
در خيلي کشورهای دنيا، تا اندازه ای که من ديدم، و تا اندازه ای که خوانده ام درباره شان تفاوت آرا و انديشه های آدم های فرهنگي را نمي شود ناديده گرفت. در همه ی دنيا در بين آدم های فرهنگي تعدادی را مي شود پيدا کرد که از فرط اختلاف عقايد فرهنگي تحمل ديدن همديگر را هم ندارند، اما گمان مي کنم آدم های فرهنگي-دولتي ما در ايران را بايد جزو بدترين گروه هايي در دنيا تقسيم بندی کرد که اين عدم بردباری را تا تيشه زدن به ريشه ی همديگر ادامه مي دهند. البته ما تنها نيستيم، بعضي ديگر مثل سودان و کلمبيا و برمه هم در همين رده ی ما هستند، ولي حتي پاکستاني ها و تاجيک ها هم اين را فهميده اند و مدت هاست کمتر دست به ترکيب فرهنگي کشورشان مي زنند، حرف من هم نيست بلکه حضور همين ها در محافل بين المللي نشان مي دهد چگونه دارند قدم به قدم مي آيند جلو
حالا اين عکس های افطاری احمدی نژاد با اصحاب فرهنگ که منتشر شده آدم متوجه مي شود در کشور ما چه کساني خودشان را در زمره ی اصحاب فرهنگ قلمداد مي کنند، دو نمونه را مي گويم
اين رديف اول در اين عکس را ببينيد. نفر چهارم از سمت چپ، دکتر مهدی گلشني هست. يک فيزيکدان قدرتمند که از برکلي فارغ التحصيل شده و حالا استاد دانشگاه صنعتي شريف است. اما همين فيزيکدان يازده سال است که رياست موسسه ی مطالعات فرهنگي و تحقيقات اجتماعي را بعهده دارد (همان که درست زير برج های آ اس پ هست)، جائيکه قرار است تحقيقات علوم اجتماعي انجام بدهد. ايشان همزمان عضو شورای عالي انقلاب فرهنگي هم است. خوب لابد فکر کرده اند توانايي اش را دارد! اما همين آدم دکتر سروش را به موسسه ای که محل کارش بود راه نداد. يعني بعد از کتاب قبض و بسط تئوريک شريعت به سروش اجازه نداد در محل کارش که همان موسسه ی مطالعات فرهنگي است حضور پيدا کند. اين از آدم درس خوانده و دنيا ديده و فرهنگي ما
حالا در اين عکس، آن آدم مو بوری که پشت سر جنتي نشسته و تصويرش تار افتاده، البته اينجا واضح تر است، رديف دوم اولين نفر از سمت چپ، اين مهندس رامين هست. ايشان هم مدت ها مدير يکي از گروه های شبکه چهار تلويزيون بود. دو باری با هم جلسه داشتيم درباره ی يک طرح تلويزيوني و بعد از آن اگر کلاهم آن طرف ها مي افتاد برنمي گشتم. اعتقاد پايه ای ايشان اين است که اولأ جوايزی مثل نوبل، به خصوص در رشته های علمي اساسأ جوايز صهيونيستي هستند که به طرفداران صهيونيست ها مي دهند، در ثاني، علم را ما خودمان بايد از نو کشف کنيم آن هم از روش هايي که گذشتگان کشف کردند
وجه مشخصه ی هر دوی اين آقايان در انکار فرهنگ جاری در جهاني است که اهلش مبنا را بر مدارا گذاشته اند. حالا اين ها و گروهي ديگر که ناگفته از تصاويرشان پيداست چه کاره اند مي شوند اصحاب فرهنگي کشورمان. اتفاقأ اين ها محصول آمدن احمدی نژاد نيستند چون پيش از اين هم در همين مناصب بوده اند، حالا پررنگ تر شده اند
گاهي آدم مي تواند با ديدن چند قطعه عکس، ديگر از خودش هيچ نپرسد، راه زندگي اش را بگيرد و برود. وطنش را هم با خودش ببرد هر کجا که خواست، آرام بگيرد

نظرات

پست‌های پرطرفدار