جشنواره يونانی

يادتان که هست گفته بودم يک مجموعه گزارش تلويزيونی دارم آماده می‌کنم که به مرور می‌گذارم روی وبلاگ؟ از خيلی اتفاقاتی که توی استراليا هست و می‌رسم تصوير بگيرم يک گزارش‌هايی می‌بينيد منتها همه‌اش وصل است به اين که احيانن احيانن يک مجری هم پيدا کنم. خوشبختانه دارم پيدا می‌کنم.

چون تدوين گزارش‌ها وقت می‌برد بنابراين تا جايی که بشود هفتگی می‌بينيدشان ولی اگر نشد معنی‌اش اين است که خيلی وقت تدوين نداشته‌ام.

اين گزارشی که می‌بينيد مربوط است به يک جشنواره يونانی که هر سال در بريزبن برگزار می‌شود و اسمش Panyiriست. در واقع جشنواره رقص و خوردنی‌ست.

تمام حقوق گزارشگری اين برنامه به نرگس شکوهی و حقوق تدوين آن به همايون خيری تعلق دارد
استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است

نظرات

پست‌های پرطرفدار