کيک
امروز همزمان با يک مراسم کوچک تولد در دانشکده، من هم يک کيک درست کردم و آوردم جهت تناول و رو کم کني. خلاصه روی مبارک مدعيان به مقدار معتنابهي کم شد. عکسش را هم مي گذارم که ببينيد. حال همه را برد آن کيک عزيزتر از جان. هر کسي هم از محتوياتش پرسيد آنقدر از همه چيز برايش حرف زدم که عمرأ اگر با همين دستورالعملي که دادم بپزد گربه ها هم لب به کيکش نزنند. آن دو تا چوبي که وسط کيک مي بينيد پايه های شمع هستند که يک آدم بي سليقه ای آورد مثل عَلمَ عباس گذاشت وسط کيک

نظرات

پست‌های پرطرفدار