آی ايهاالناس
ظاهرأ يک دانشجويي چند سال قبل يک سوژه ی عکاسي داشته در گريفيث و موضوعش حجاب زنان در ايران بوده. چند تا از عکس های منتخبش را هم بزرگ چاپ کرده اند و قاب شده زده اند به ديوار دانشکده ی علوم انساني و مطالعات فرهنگي. چند باری که گذارم به آن راهرو افتاد چند دقيقه ای وقت داشتم و سعي کردم بفهمم دانشجويي که آن سوژه ها را عکاسي کرده ايراني بوده يا نه، تقريبأ مي شود فهميد از نوع عکاسان که چقدر مي دانند اين حجاب زن ايراني حتي چادر سر کردن زن ايراني چقدرش فرهنگي است، چقدر زورکي و چقدر سياسي. بيشتر حدسم اين است که عکاسش جنبه های سياسي و تقريبأ غير فرهنگي حجاب نظرش را جلب کرده بوده، يعني خارجي بوده
به ذهنم رسيده بود همين دو سه روزه که بروم بهشان يعني به استاد راهنمای همان دانشجوی سابق پيشنهاد کنم با يکي از اهالي جامعه ی زنان به استاديوم راه نيفتاده ی ايران به طور آکادميک وصل بشوند و يک تحقيق نزديک تر به واقعيت های فعلي ايران انجام بدهند، حقيقتش ترسيدم از اين طرف آب برای ايران نشين ها دردسر درست کنم ناخواسته. گفتم حالا استاديوم نرفته اند اما به خانه که رسيده اند، نکند با اين مثلأ کار دانشگاهي فردای روز به خانه هم نرسند
چقدر گرفتار شديم که از ترس مشکلاتي که ممکن است برای داخل نشين ها پيش نيايد کم کم داريم دور مي شويم از کمک فکری هم. داريم کم کم مي رسيم به همانجايي که قبلأ خودمان به خارج نشين ها مي گفتيم که انگار نفست از جای گرم بلند مي شود. واقعأ نمي دانم اين ترسيدن های ما بيروني ها که کمک فکری بدهيم اصلأ موجه هست يا اصلأ ماها حرف نزنيم و همين خاطرات و ديده های اينجا را بنويسيم بهتر است؟ آدم هم نمي داند اين جمع کوچک وبلاگ نويس هايي که به هر حال آدم نوشته هاشان را مي خواند چقدرشان از ميدان انقلاب پائين تر را هم مي بينند که اصلأ خبری هم اگر در ميانشان هست همين است که چطوری زن خانه با چندرغازعايدی سر و ته ماه را به هم برساند
مي دانم خيلي از همين خارج نشين هايي که مثل من هي داريم زور مي زنيم که بفهميم واقعيات ايران چطور است که صدمه نزنيم يکهو به ديگران از بس که برای همين کار بايد از زندگي در خارج جدا بشوند اصلأ رها مي کنند اين ارتباط را. من نه دلم مي آيد رها کنم و نه مي دانم راه درستش ديگر چيست. خلاصه ايهالناس من دارم کم کم از اين داستان به تنگ مي آيم. اصلأ نبريده ام از نوشتن فقط دارد ترس برم مي دارد که اين مقايسه ی مداوم اين جا و آن جا برای ايران نشين ها ناراحت کننده بشود

نظرات

پست‌های پرطرفدار