خاطرات نشنيده ... قسمت دوم

ياد بعضی از صحنه‌ای دوران جنگ می‌افتم باورم نمی‌شود که حالا نشسته‌ام يک جای ديگری از دنيا و کنارم مردم می‌روند و می‌آيند و زندگی جريان دارد. اين احساسی‌ست که در خيلی‌ از آن‌هايی که جنگ را ديده‌اند هست و گمان نمی‌کنم بشود فراموشش کرد. می‌شود بازکاوی‌اش کرد و تصوير آدم‌هايی را که درگير جنگ بودند دوباره ديد. غصه‌ها و استيصال‌شان از اتفاقی که جاری‌ست و نمی‌توانند متوقفش کنند.

قسمت دوم خاطرات دکتر حسين کردوانی را که تدوين می‌کردم يک جاهایی از خاطره خوانی امير، که حالا دستنوشته‌های پدرش را برای‌مان می‌خواند، جدا می‌شدم و خيالم می‌رفت به سال‌های جنگ.

جنگ اتفاق عجيبی‌ست که روح آدم‌ها را می‌سايد، بدون هيچ مزيتی، برای هيچ. و روح ساييده شده‌ی آدم‌ها تا دوباره به زندگی برگردد سا‌ل‌ها وقت می‌گيرد و گاهی هرگز به دوران پيش از آن برنمی‌گردد.

امروز قسمت دوم خاطرات دکتر حسين کردوانی از جنگ را از زبان امير می‌شنويم.تمام حقوق متن اين اثر به امير حسين کردوانی و حقوق تدوين آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است
نظرات

پست‌های پرطرفدار